Wejście w życie “sektorowego RODO”, a więc zmiana 168 ustaw – sprawdź czy zmiany dotyczą również Ciebie.

Od 4 maja 2019 r. (w większości) zaczęła obowiązywać w Polsce ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Ustawa ta określania często mianem „sektorowego RODO” zmienia przepisy w sumie 168 ustawach. Nowe przepisy mają na celu ostatecznie wdrożyć w pełni zmiany jakie narzucone zostały przez RODO. Najbardziej odczuwalną zmianą jest nowelizacja kodeksu pracy m.in. w zakresie danych osobowych jakie mogą być pozyskiwane od kandydatów na pracowników i osób zatrudnionych.

Aby uświadomić sobie rozmiar zmian, poniżej przedstawiam listę ustaw, które ulegają nowelizacji. Sprawdź czy któraś z ustaw dotyczy Twojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich.
 3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 6. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu.
 7. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.
 8. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 9. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
 10. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.
 11. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 12. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 14. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 15. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
 16. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 17. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.
 18. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
 19. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
 20. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.
 21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 22. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
 23. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 24. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 25. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
 26. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
 27. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
 28. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 29. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 30. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 31. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
 32. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 33. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
 34. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.
 35. Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
 36. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
 37. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
 38. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 39. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 40. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
 41. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
 42. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
 43. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych.
 44. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
 45. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 46. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
 47. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
 48. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
 49. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
 50. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 51. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 52. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.
 53. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
 54. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe.
 55. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
 56. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
 57. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
 58. Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.
 59. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.
 60. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 61. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
 62. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
 63. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
 64. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 65. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.
 66. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 67. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 68. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
 69. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 70. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
 71. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 72. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
 73. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 74. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 75. Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.
 76. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 77. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 78. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 79. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
 80. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 81. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.
 82. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 83. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
 84. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 85. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 86. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego,.
 87. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 88. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 89. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.
 90. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 91. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 92. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych.
 93. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.
 94. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
 95. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 96. Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.
 97. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
 98. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.
 99. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 100. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
 101. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 102. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
 103. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
 104. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.
 105. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień okolicznościowych w latach 1956–1989.
 106. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.
 107. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
 108. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
 109. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 110. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
 111. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 112. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 113. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
 114. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 115. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 116. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 117. Ustawa z dnia 11 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.
 118. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 119. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.
 120. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
 121. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
 122. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 123. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 124. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
 125. Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.
 126. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.
 127. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 128. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.
 129. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego.
 130. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 131. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
 132. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
 133. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego.
 134. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
 135. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 136. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.
 137. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
 138. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
 139. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 140. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.
 141. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 142. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 143. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
 144. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
 145. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 146. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 147. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej.
 148. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
 149. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
 150. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
 151. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
 152. Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 153. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 154. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 155. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 156. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 157. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
 158. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.
 159. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie.
 160. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 161. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
 162. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.
 163. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
 164. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 165. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 166. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
 167. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 168. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jakub Szajdziński
Partner Zarządzający
ENSIS Kancelaria Prawna
Cioczek & Szajdziński Sp.j.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie ochrony danych osobowych, skontaktuj się ze mną: https://ensiskancelaria.com/jakub-szajdzinski/

Jeżeli chcesz pozostawać na bieżąco z nowymi przepisami zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na Facebook

Dodaj komentarz

Zalogowano jako Jakub SzajdzińskiWylogować?

Komentarz

Zobacz wpisy

Poprzedni wpisPOPRZEDNIPierwsza w Polsce kara za niestosowanie się do przepisów RODO, czym sobie zawinił ukarany?

O BLOGU

Planujesz rozpocząć przygodę z e-biznesem? Tutaj dowiesz się wszystkiego o obowiązujących przepisach, Twoich uprawnieniach ale i obowiązkach. Piszemy o prawie w przystępny i zrozumiały sposób.

Sięgnij też po nasze pozostałe projekty:

“Prawo w e-biznesie. Wszystko co musisz wiedzieć, żeby prowadzić e-biznes i spać spokojnie”

“Biblia e-biznesu 2. Nowy testament”

Dołącz do grupy “Prawo w e-biznesie” na Facebook’u

SZUKAJ

Szukaj:Szukaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *