Wyrywkowa kontrola trzeźwości pracowników po zmianach w Kodeksie pracy wprowadzonych od 4 maja 2019 r. w związku z wdrożeniem RODO.

Sam Kodeks pracy nie ma zastosowania do przeprowadzania wyrywkowych kontroli trzeźwości. Według stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie można traktować badania stanu trzeźwości pracowników m.in. jako formy monitorowania pracy pracowników, o której mowa w art. 22 (3) § 4 Kodeksu pracy, działania niezbędnego dla zapewnienia ogółowi pracowników bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy czy też usprawiedliwionego ze względu na uzasadniony interes pracodawcy.

Aspekty związane z tym zagadnieniem wynikają bezpośrednio z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Brzmienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyklucza wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem. Według postanowień ustawy zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy. Ponadto kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona odmawia wpuszczenia na teren zakładu pracy osoby, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie zastosowała się do zakazu tego zakazu lub istniej podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu chyba że przeprowadzona na żądanie tej osoby kontrola nie potwierdzi tego podejrzenia.

Ponadto kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o co do którego istnieje podejrzenie, że pozostaje w stanie nietrzeźwym, badanie stanu trzeźwości
pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Jakub Szajdziński
Partner Zarządzający
ENSIS Kancelaria Prawna
Cioczek & Szajdziński Sp.j.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie ochrony danych osobowych, skontaktuj się ze mną: https://ensiskancelaria.com/jakub-szajdzinski/

Jeżeli chcesz pozostawać na bieżąco z nowymi przepisami zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *