Jak prawidłowo zidentyfikować przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych?

Minął już ponad rok od wejścia w życie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a nadal podczas realizacji zleceń naszych Klientów spotykamy się z problemem prawidłowej identyfikacji formy prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę turystycznego. W związku z tym, poniżej zamieszczam kilka najważniejszych informacji, które z pewnością ułatwią odpowiednie zdefiniowanie prowadzonej działalności.

W pierwszej kolejności musisz zapoznać się z następującymi terminami, które zostały wskazane we wspomnianej ustawie:

1.przedsiębiorca turystyczny – to organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, agent turystyczny lub dostawca usług turystycznych, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny albo prowadzący działalność odpłatną;

2. punkt sprzedaży – ruchome lub stałe miejsce prowadzenia sprzedaży imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych, jak również strony internetowe sprzedaży lub podobne punkty sprzedaży online, z uwzględnieniem przypadków, gdy internetowe strony sprzedaży lub punkty sprzedaży online przedstawiane są podróżnym jako jeden punkt obsługi, w tym usługa dostępna telefonicznie;

3. usługa turystyczna:

a) przewóz pasażerów,

b) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów,

c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,

d) inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w lit. a-c;

4. powiązane usługi turystyczne – należy przez to rozumieć niestanowiące imprezy turystycznej połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych (…).

Na potrzeby niniejszego artykułu, skoncentruję się na definicji z pkt 4:

Powiązane usługi turystyczne są to innymi słowy, usługi nabywane od różnych przedsiębiorców, z którymi zawierane są odrębne umowy. Klasyfikuje się je jako powiązane w sytuacji, gdy jeden przedsiębiorca ułatwia rezerwację kolejnej usługi lub usług świadczonych przez odrębne podmioty.

Zatem w jaki sposób prawidłowo określić, czy jesteś przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych?

Pierwszym krokiem jest weryfikacja, czy usługi, które sprzedajesz noszą znamiona usługi turystycznej.

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to w następnej kolejności sprawdź czy usługi dotyczą tej samej podróży lub wakacji.

Gdy tutaj również odpowiesz twierdząco, to kolejnym krokiem jest weryfikacja, czy usługi kupowane przez podróżnego są objęte odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych. Kluczowe znaczenie będą miały tutaj umowy stałej współpracy – jeśli zawarłeś takie umowy (np. z przewoźnikiem lotniczym, podmiotem świadczącym usługi hotelarskie), to wówczas odpowiedź brzmi „nie”. W takiej sytuacji musisz określić siebie jako organizatora oferującego imprezę turystyczną.

Jeśli zaś umowy są odrębne, zawierane w związku z określonymi potrzebami podróżnego, to zweryfikuj, czy usługi zostały nabyte w ramach jednej wizyty lub kontaktu z jednym punktem sprzedaży (np. w biurze podróży, na stronie internetowej lub za pośrednictwem centrum telefonicznego).

Ostatnim krokiem jest sprawdzenie, czy usługi zostały wybrane i opłacone oddzielnie.

Jeśli na wszystkie powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco, oznacza to, że możesz definiować siebie jako przedsiębiorcę, który ułatwia nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Czy nadal będziesz takim przedsiębiorcą w sytuacji, w której podróżny nie korzystał z jednego punktu sprzedaży oraz nie wybierał i nie opłacał usług oddzielnie?

W takiej sytuacji mogą pojawić się uzasadnione wątpliwości. Należy wówczas sprawdzić, czy do sprzedaży usług doszło w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy turystycznego, w zakresie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej, jeżeli umowa z tym przedsiębiorcą turystycznym została zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

Jeśli odpowiedź brzmi ”tak”, to nadal możesz określić siebie jako przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Pamiętaj także, iż do utworzenia powiązanych usług turystycznych nie dochodzi przypadkowo. Powstają one w ramach konkretnej działalności, która zakłada w swoim modelu biznesowym możliwość powstania usług tego rodzaju.

Anna Maksymczak
Aplikantka radcowska
ENSIS Kancelaria Prawna
Cioczek & Szajdziński Sp.j.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie prawa turystycznego, skontaktuj się z nami: https://ensiskancelaria.com/kontakt/

Jeżeli chcesz pozostawać na bieżąco z nowymi przepisami zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *